dr Mirjana Vukićević-Karabin

redovni profesor u penzijiBibliografija


Pogledajte bibliografiju.

Biografija


Rođena je 25.11.1933. godine u Skoplju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu sa odličnim uspehom. Školske 1952/53. godine upisala se na Fizičku grupu Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu i diplomirala 27.2.1957. sa prosečnom ocenom 9.00. Još u toku studija, 1.5.1956. zaposlila se u Institutu "Mihailo Pupin" u Beogradu, gde je u grupi za proučavanje jonosfere radila prvo kao saradnik, posle diplomiranja kao asistent, a zatim naučni saradnik. Školsku 1962/63. godinu provela je na usavršavanju u National Physical Laboratory, New Delhi, Indija. Doktorsku disertaciju sa temom Iznenadni jonosferski poremećaji - SID i metode njihove detekcije i proučavanja odbranila je 1965. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Januara 1966. godine izabrana je za savetnika u Institutu "Mihailo Pupin". U tom zvanju je konkurisala 1968. godine za docenta na Katedri za astronomiju PMF-a u Beogradu. U zvanje docenta je izabrana novembra 1968. za predmete Opšta astrofizika i Teorijska astrofizika. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 20. oktobra 1977, a u zvanje redovnog profesora 1983. godine. Dolaskom na fakultet bila je jedini nastavnik astrofizike i predavala je sve astrofizičke predmete. Organizovala je Katedru za astrofiziku i bila njen šef do 1996. godine, kada je otišla u penziju. U nekoliko mandata je bila šef Instituta za astronomiju. Organizovala je poslediplomske studije iz astrofizike. Bila je mentor ili član komisija za više magistarskih i doktorskih disertacija iz astrofizike. Zajedno sa prof. Ševarlićem organizovala je bilateralnu međunarodnu naučnu saradnju sa Mađarskom ("Etveš Loran" univerzitet - Budimpešta), kao i sa Čehoslovačkom (Ondrejov - Prag), a uz pomoć prof. J.C. Pecker-a sa Francuskom (Meudon - Paris). Na osnovu te saradnje veći broj naročito mladih astronoma i astrofizičara išao je u Mađarsku, Čehoslovačku i Francusku na usavršavanje kao i za rad na doktorskim tezama. Zajedno sa Česima, prof. Petkovićem iz Zagreba i dr Kubičelom tri godine je učestvovala u organizovanju Hvarske opservatorije, na kojoj su studenti astronomije posle godinama redovno odlazili na praksu. Član je Međunarodne astronomske unije i njenih komisija 10 i 12 (Fizika Sunca). Sarađivala je u naučnom radu sa saradnicima Astronomske opsevatorije u Beogradu u okviru Projekta: Fizika i kretanje nebeskih tela. Tako je nastala jaka grupa za fiziku Sunca, koja je publikovala veliki broj naučnih radova u našim i međunarodnim naučnim časopisima i učestvovala na konferencijama i simpozijumima. Bila je više godina predsednik Rektoratskog stručnog veća za astronomiju, astrofiziku i mehaniku, kao i član Komisije za astro-geo nauke u Fondu za naučni rad Srbije i rukovodilac naučnog projekta Instituta za astronomiju. Niz godina je bila član Uređivačkog kolegijuma Publikacije Instituta za astronomiju, a kasnije zajedničkog Biltena sa Astronomskom opsevatorijom. Učestvovala je u popularizaciji astronomije mnogim predavanjima na Kolarčevom univerzitetu. Preminula je 2020.