OPŠTA ASTRONOMIJA
smer: astronomija, astrofizika
semestar: I (2+2), II (2+2)


UVOD. Sferna trigonometrija. Osnovni obrasci sferne trigonometrije. Polarni trougao. Pravougli i kvadratni sferni trougao.

NEBESKA SFERA. Elementi nebeske sfere. Koordinatni sistemi (horizontalni, mesni ekvatorski, nebeski ekvatorski, ekliptički, galaktički, geografski). Veze medju koordinatnim sistemima. Specijalni položaji nebeskih tela na nebeskoj sferi (izlaz, zalaz, meridijan, u prvi vertikal, najveća digresija). Priraštaji horizontskih koordinata.

REFERENTNI SISTEMI. Inercijalni referentni sistem. Precesija nutacija i sopstveno kretanje. Koordinatni početak referntnog sistema. Specijalna teorija relativnosti. Opšta relativnost.

PRIVIDNA KRETANJA. Prividno godišnje kretanje Sunca. Prividno Mesečevo kretanje. Prividno kretanje palneta, kometa i meteora. Ptolomejev geocentrični sistem sveta.

PRAVA KRETANJA. Kopernikov heliocentrični sistem sveta. Pravo Zemljino kretanje - Keplerovi zakoni. Pravo Mesečevo kretanje oko Zemlje. Pravo kretanje planeta i objašnjenje njihovih prividnih kretanja.

PROBLEM DVA TELA. Diferencijalne jednačine kretanja planeta. Zakon gravitacije. Keplerova jednačina za graničnu putanju. Keplerovi zakoni. Rešenje Keplerove jednačine. Keplerovo rešenje u opštoj relativnosti. Relativističko prednjačenje perihela.

PUTANJE. Putanja u prostoru. Račun efemerida. Mase planeta. Preliminarno određivanje putanje. Ticijus-Bodeovo pravilo. Pomračenja.

VREME. Zvezdano vreme. Srednje vreme (zonsko, ukazno). Kretanje Zemljinih polova. Neravnomernosti Zemljine rotacije. Efemeridsko vreme. Atomsko vreme. Novi dinamički sistemi vremena TDT i TDB. Sopstveno i koordinatno vreme. Sistemi svetskog vremena UT (UT0, UT1, UT2, UTC, TAI). Godina (vrste i definicije). Julijanska i Beselova godina. Kalendari.

GEOCENTRIČNE KOORDINATE. Refrakcija. Približne formule za refrakciju. Konstante i tablice refrakcije. Uticaj refrakcije na koordinate. Dnevna paralaksa. Uticaj dnevne paralakse na koordinate. Dnevna aberacija. Uticaj dnevne aberacije na koordinate.

HELIOCENTRIČNE I BARICENTRIČNE KOORDINATE. Godišnja paralaksa. Uticaj godišnje paralakse na koordinate. Godišnja aberacija. Uticaj godišnje aberacije na koordinate. Planetska aberacija.

PRECESIJA I NUTACIJA. Luni-solarna precesija. Planetska precesija. Opšta precesija. Uticaj precesije na koordinate. Nutacija. Uticaj nutacije na koordinate.

SOPSTVENO KRETANJE. Komponente zvezdanog kretanja. Sopstveno kretanje. Radijalna brzina. Uticaj sopstvenog kretanja na koordinate.

SREDNJE I PRIVIDNE KOORDINATE. Definicije. Godišnje i vekovne promene. Pravi položaj zvezde. Prividni položaj zvezde. Redukcija. Astronomski godišnjaci.

ASTRONOMSKI INSTRUMENTI. Meridijanski krug. Opis i princip rada. Greške meridijanskog kruga (kolimacija, nagib, i azimut). Sunčani časovnik. Apsolutno i relativno određivanje ekvatorskih koordinata. Zvezdani katalozi. Sistematske greške kataloga. Određivanje časovnikovog stanja i geografske dužine. Određivanje geografske širine.

VEŽBE. Teorijski i računski zadaci.
[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka] [oglasna tabla]

[kontakt] [linkovi] [nastavni programi] [english]