TEORIJSKA ASTRONOMIJA
smer: astronomija
semestar: VII (2+2), VIII (2+2)


UVOD. Teorijska astronomija kao deo nauke o kretanjima nebeskih tela. Gravitaciona teorija kretanja u slučaju planetoida i kometa. Jedinice za masu, dužinu i vreme. Postupci numeričkog integraljenja diferencijalnih jednačina kretanja nebeskih tela.

NEPOREMEĆENO KRETANJE. Integrali diferencijalne jednačine Keplerovog kretanja. Vrste putanja i kretanje po njima. Položaj i brzina tela. Putanjski elementi kao konstante integraljenja. Osnovni sistemi elemenata. Početni uslovi kretanja i odredjivanje elemenata pomoću njih. Lagrange-ovi "posredni elementi". Odnos površina sektora i trougla kod kretanja po elipsi.

RAČUN EFEMERIDA. Efemeride planetoida i kometa; precizne i približne; račun položaja. Datum opozicije i trenutak prolaza kroz perihel. Osnovni postupci računa: neposredni i numeričko integraljenje diferencijalne jednačine Keplerovog kretanja. Posmatrani i računati položaji tela.

RAČUN ORBITA. Neporemećene putanje planetoida i kometa. Osnovni principi njihovog određivanja na osnovu posmatranja sa Zemlje. Račun orbita kao postupak određivanja početnih uslova kretanja po neporemećenoj putanji.
a) Račun kružne putanje (Gauss-Encke-ova metoda),
b) Račun eliptičke putanje (Gaus-Encke-ova Laplace-Leuschner-ova i Veisel-ova metoda),
c) Račun paraboličke putanje (Olbers-ova metoda).

POPRAVLJANJE KEPLEROVIH PUTANJA. Aproksimacija stvarnog kretanja pomoću neporemećenih putanja. Tačnost računa orbita i potreba popravljanja rezultata. Popravka putanjskih elemenata. Popravka početnih uslova kretanja.

RAČUN SPECIJALNIH POREMEĆAJA. Stvarno kretanje planetoida i kometa (gravitaciona teorija). Poremećaji i njihovo dejstvo. Dva osnovna tipa računa specijalnih poremećaja. Primena postupaka numeričkog integraljenja diferencijalnih jednačina prvog i drugog reda. Račun prvog reda, povremene popravke i sukcesivne ekstrapolacije. Direktan račun poremećajnih koordinata i dejstvo poremećaja na pravougle koordinate. Poremećajno ubrzanje i njegovo izračunavanje. Račun specijalnih poremećaja u elementima kretanja. Varijante osnovnih metoda. Varijante osnovne metode; izbor parametra za variranje (izbor sistema oskulacionih elemenata). Osvrt na celokupan zadatak izgradnje gravitacione teorije kretanja planetoida i kometa.
[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka] [oglasna tabla]

[kontakt] [linkovi] [nastavni programi] [english]