TEORIJSKA ASTROFIZIKA
smer: astrofizika
semestar: I (2+2), II (2+2)


TEORIJA ZRAČENJA PRIMENJENA NA ZVEZDANE FOTOSFERE I ATMOSFERE.

POLJE ZRAČENJA I JEDNAČINA PRENOSA. Osnovne veličine polja zračenja. Interakcija zračenja i materije. Koeficijenti apsorpcije i emisije. Aproksimacija lokalne termodinamičke ravnoteže (LTR). Jednačina prenosa zračenja. Granični uslovi. Formalno rešenje. Schwarzschild-Milne-ove jednačine. Ravnoteža zračenja.

NEPREKIDNI SPEKTAR ZRAČENJA. Modeli sa ravnotežom zračenja i LTR. Aproksimacija sive materije. Srednji koeficijent apsorpcije. Aproksimativna rešenja sivog problema (Schwarzschild-Suster-ova metoda, Eddington-ova metoda). Milne-ova integralna jednačina. Hoppf-ovo rešenje. Eddington-Barbier relacija. Raspodela sjaja po disku zvezde. Koeficijent apsorpcije u neprekidnom spektru. Fotosferski modeli. Model ne-sive fotosfere. Procedura temperaturske korekcije. Konvekcija.

LINIJSKI SPEKTAR. Hemijski sastav i fizički uslovi u zvezdanim atmosferama. Formiranje spektralnih linija. Karakteristike profila spektralnih linija. Koeficijent apsorpcije u liniji. Mehanizmi širenja spektralnih linija. Klasični pristup rešavanju problema prenosa zračenja u liniji. Odstupanje od aproksimacije LTR. Jednačine statističke ravnoteže. Model atoma sa dva nivoa. Jednačina prenosa zračenja u liniji u odsustvu LTR i njeno rešenje.

DINAMIKA KOSMIČKE PLAZME. Karakteristike plazme. Metode izučavanja dinamike plazme. Orbitalni metod. Drift naelektrisane čestice. Magnetna ogledala. Mehanizmi ubrzavanja naelektrisanih čestica. Zračenje plazme. Zakočno zračenje. Netermalno (ciklotronsko i sinhrotronsko) zračenje. Hidrodinamički metod u dinamici plazme. MHD aproksimacija. Jednačina magnetne indukcije. Alfvenova teorema i njene posledice. Kinetički pristup.

TALASI U KOSMIČKOJ PLAZMI. Karakteristike oscilacija i talasa u zvezdanoj plazmi. Elektrostatičke oscilacije i talasi. Unutrašnji gravitacioni talasi. MHD talasi. Alfven-ovi talasi. Magnetoakustički talasi. Udarni talasi. Zagrevanje zvezdanih atmosfera. Elektromagnetni talasi u kosmičkoj plazmi. Prostiranje elektromagnetnih talasa u nehomogenoj plazmi uz učešće sudara i magnetnog polja.[glavna] [istorija] [osoblje] [nastava] [nauka] [oglasna tabla]

[kontakt] [linkovi] [nastavni programi] [english]