dr Jovan Simovljević

redovni profesor u penzijiBibliografija


Pogledajte bibliografiju.

Biografija


Rođen je 26. jula 1929. godine u Šidu. Osnovnu školu je pohađao u Zemunu i Novom Sadu, a gimnaziju u Novom Sadu (za vreme rata u Sremskoj Mitrovici), gde je maturirao 1948. godine. Iste godine se upisao na astronomsku grupu Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, gde je diplomirao 1952. godine. Po odsluženju vojnog roka postavljen je, 1954. godine, za pripravnika profesora srednje škole i dodeljen na rad tadašnjoj Katedri za mehaniku i astronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Godine 1956. izabran je za asistenta za astronomiju pri istoj Katedri. Tokom tri meseca 1961/62. godine bio je na specijalizaciji kod profesora varšavske Politehnike Felićana Kempinskog (teorija kretanja periodičnih kometa). Doktorsku disertaciju Generalizacija vektorskih elemenata Keplerova kretanja odbranio je 1963. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, pred komisijom koju su sačinjavali akademici V. V. Mišković i R. Kašanin i tada dopisnik T. P. Anđelić. Godine 1964. je izabran za docenta za predmet Teorijska astronomija, pri Katedri za astronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Za vanrednog profesora za isti predmet je izabran 1971, a za redovnog profesora 1980. godine. Penzionisan je 1. januara 1995. godine. Bio je član Uprave, Veća i Skupštine Prirodno-matematičkog fakulteta i nekoliko njegovih komisija, član Saveta Odseka za matematičke, mehaničke i astronomske nauke istog Fakulteta i nekoliko njegovih komisija, zatim član Saveta i Naučnog veća Astronomske opservatorije u Beogradu i član Saveta Seizmološkog zavoda S.R. Srbije. Bio je šef Katedre za astronomiju i nebesku mehaniku Instituta za astronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Član je Međunarodne astronomske unije. Bio je član Uređivačkog odbora i Izdavačkog saveta časopisa Publications of the Department of Astronomy, koji je izdavao Institut za astronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Glavna oblast naučnog rada mu je u klasičnoj teoriji planetskog kretanja, a naročito kretanja planetoida. Preminuo je 2007.